Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Fietsen Mariën, gevestigd te Loenhout

Versie geldig vanaf 01/03/2023

Deze website is eigendom van Fietsen Mariën BV, ondernemingsnummer BE0749411508. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgende adres : Stoffezandstraat 3, 2990 Loenhout, België. Dit is ook ons bezoek- en facturatieadres. Je kan ons ook steeds bereiken via: Telefoon: +32 (0)479 53 93 35. Of kom bij ons langs op maandag, woensdag of vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 18:00 uur of op dinsdag en zaterdag van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur. U kan ons ook bereiken via ons e-mailadres: info@fietsen-marien.be of via onze Facebook-pagina.


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Fietsen Mariën webshop en op alle leveringen van  Fietsen Mariën. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Fietsen Mariën. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Fietsen Mariën behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Fietsen Mariën erkend.

1.4 Fietsen Mariën garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 De uiterste leveringstermijn voor producten die op voorraad zijn, is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal dit duidelijk naar u worden gecommuniceerd en zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

2.3 Aan de leveringsplicht van Fietsen Mariën zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Fietsen Mariën geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen en aanbiedingen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst uiteraard ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21 % BTW.

3.4 De verzendingskosten en Bebat bijdragen worden afzonderlijk vermeld.

3.5 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

3.6 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Fietsen Mariën zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.7 Mondelinge toezeggingen verbinden Fietsen Mariën slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

3.8 Aanbiedingen van Fietsen Mariën gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.9 Fietsen Mariën kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.10 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

3.11 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.


4. Herroepingsrecht (verzakingsrecht) en de verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd

4.1 Toch niet tevreden? Voor alle producten gekocht bij Fietsen Mariën heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstneming door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de afnemer Fietsen Mariën via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De afnemer kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier (zie ons retourbeleid op onze internetsite) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Als de afnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling van de afnemer betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.2 De afnemer dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de afnemer het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending worden gevoegd, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.3 Fietsen Mariën BV betaalt u het complete aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

4.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen of producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend. Wanneer een product zichtbaar gebruikt, gedragen of op andere wijze beschadigd is vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Fietsen Mariën, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Fietsen Mariën. Fietsen Mariën houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacyverklaring beschikbaar op onze internetsite.

5.2 Fietsen Mariën respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Fietsen Mariën maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Fietsen Mariën BV volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze kunnen per merk verschillen. Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Fietsen Mariën BV, behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Fietsen Mariën) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Fietsen Mariën. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Fietsen Mariën BV te melden. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Fietsen Mariën BV. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Fietsen Mariën BV.  Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Fietsen Mariën gegrond worden bevonden, zal Fietsen Mariën naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Fietsen Mariën en het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Fietsen Mariën) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Fietsen Mariën gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Fietsen Mariën voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Fietsen Mariën is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Fietsen Mariën in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Fietsen Mariën en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Afbeeldingen en specificaties

7.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Fietsen Mariën gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Fietsen Mariën BV of rechthoudende derden.

9. Overmacht

9.1 Fietsen Mariën is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Fietsen Mariën BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fietsen Mariën BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Fietsen Mariën alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Fietsen Mariën BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fietsen Mariën BV haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Fietsen Mariën BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Fietsen Mariën BV niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.3 Fietsen Mariën behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Fietsen Mariën gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4 Indien Fietsen Mariën bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde of in voorkomend geval het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of in voorkomend geval het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Overeenkomst en betaling

10.1 Een overeenkomst tussen Fietsen Mariën en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Fietsen Mariën op haalbaarheid is beoordeeld.

10.2 Fietsen Mariën behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

10.3 Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

10.4 De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. In geval van niet tijdige betaling is Fietsen Mariën BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

10.5 De factuur moet betaald worden binnen de veertien kalenderdagen na de factuurdatum. Na de eerste herinneringsbrief, waarvoor geen kosten zullen aangerekend worden, hebben klanten nog 14 dagen de tijd om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op : voor een uitstaande schuld tot 150 euro zal de maximale vergoeding 20 euro bedragen. Voor schulden boven 150 euro, maar onder 500 euro wordt de vergoeding begrensd tot 30 euro plus 10% van het bedrag boven 150 euro. Voor schulden boven 500 euro wordt het maximaal bedrag vastgelegd op 65 euro plus 5% van het bedrag boven 500 euro met een absoluut maximum van 2.000 euro. De nalatigheidsinteresten zullen niet hoger zijn dan de wettelijke interestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties.


11. Aansprakelijkheid

11.1 Fietsen Mariën is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Fietsen Mariën BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Fietsen Mariën BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Fietsen Mariën BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Fietsen Mariën BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Fietsen Mariën BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Fietsen Mariën BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Fietsen Mariën aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Fietsen Mariën zolang de afnemer de vorderingen van Fietsen Mariën uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Fietsen Mariën wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

12.2 De door Fietsen Mariën geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Fietsen Mariën of een door Fietsen Mariën aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Fietsen Mariën haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Fietsen Mariën zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Fietsen Mariën.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

13.2 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Fietsen Mariën BV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.14. ODR-platform

Het ODR-platform (Online Dispute Resolution of onlinegeschillenbeslechting) is een website die consumenten en ondernemers informeert over de mogelijkheden om hun geschillen buitengerechtelijk op te lossen. De link naar het ODR-platform is http://ec.europa.eu/odr/

Cookies helpen ons bij het leveren, beschermen en verbeteren van onze producten en diensten. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.